Ugovor o poslovnoj saradnji – 4 » Primjer Ugovora

Ugovor o poslovnoj saradnji – 4

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Izvršilac)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Naručilac i Izvršilac se dogovaraju o poslovnoj saradnji za radove i zadatke navedene u ovom ugovoru.

 

Obaveze Izvršioca

Član 2.

Zadaci Izvršioca su:

a) unos baze podataka koji obuhvata:

oblikovanje baze podataka;

ažuriranje baze podataka – novi unos podataka i brisanje nekorisnih podataka;

različito prestrukturiranje baze podataka prema ciljnim grupama;

ispis baze podataka – Izvršilac ispiše bazu podataka na naljepnice ili na beskonačni papir;

na osnovu tako pripremljenog materijala Izvršilac priprema poštansku akciju;

Izvršilac pripremi koverte sa pečatom Naručioca i pečatom pošte;

stavljanje marketniškog materijala u koverte;

pakovanje koverata;

adresiranje koverata adresama potencijalnih kupaca;

priprema materijala za transport;

osiguranje prava korištenja svih različitih baza podataka pri izradi poslovnih imenika.

b) organizacija i razvoj sistema knjižne prodaje koji obuhvata:

razvoj programske opreme za ukupnu organizaciju rada Naručioca;

vođenje komercijalnih evidencija;

vođenje evidencija plaćanja kupaca;

vođenje evidencija za pripremu računovodstvenih podataka;

nove pristupe u traženju novih kupaca;

marketinško istraživanje tržišta;

savjetovanje pri izboru potencijalnih kupaca;

savjetovanje pri izboru novih adresa;

programsku opremu za vođenje evidencija naplate potraživanja;

savjetovanje pri izradi kratkoročnih planova za novu poslovnu godinu, uključujući prodaju autorskih prava za određene projekte.

 

Cijena

Član 3.

Naručilac navedenih poslova i zadataka se obavezuje plaćati iznos od ……………….. KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka) mjesečno. Vrijednost dogovorenog posla je procijenjena na ukupno ……………….. KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka), ali se od nje može odstupiti za ……% radi promjene obima poslova. Zbog navedenog, Naručilac i Izvršilac odmah utvrđuju visinu mjesečnih iznosa.

 

Član 4.

Izvršilac je sve poslove i zadatke iz člana 2. ovog ugovora dužan obavljati s pažnjom dobrog stručnjaka i djelovati u interesu Naručioca. Naručilac se obavezuje da će Izvršiocu blagovremeno pripremiti sve materijale koji su potrebni za obavljanje poslova i zadataka iz člana 2. ovog ugovora.

 

Rok važnosti ugovora

Član 5.

Ugovor važi jednu godinu od dana potpisivanja. Ugovor se može obnoviti ukoliko je to u interesu obiju ugovornih strana.

 

Član 6.

Izvršilac je dužan poštivati moguće promjene u narudžbi samo na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca. Izvršilac ima pravo na povrat svih dodatno nastalih troškova koji su nastali uslijed tako dogovorenih dodatnih poslova. Izvršilac ima pravo na raskid ugovora i prije završetka radova koji su predmet ovog ugovora, ukoliko Naručilac ne ispuni obavezu plaćanja dva uzastopna računa.

 

Završne odredbe

Član 7.

Ugovorne strane će međusobne sporove rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u ……………….. .

 

Član 8.

Ugovor je sastavljen u dva primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

NARUČILAC: IZVRŠILAC:

…………………………………. ………………………………….

Preuzmite ugovor: Ugovor o poslovnoj saradnji-4

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor