Ugovor o poslovnoj saradnji-3 » Primjer Ugovora

Ugovor o poslovnoj saradnji-3

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Prva ugovorna strana)

i

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Samostalni nosilac poslova)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na poslovnu saradnju koja obuhvata …………………………………………….. .

 

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da Samostalni nosilac poslova može obavljati poslove i u svoje ime i za svoj račun.

 

Član 3.

Prva ugovorna strana je saglasna da Samostalni nosilac poslova, koristi bez ograničenja poslovne prostore Prve ugovorne strane. Korištenje uključuje upotrebu telefona i drugih uredskih pomagala.

 

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da Samostalni nosilac poslova pridonosi pokriću troškova poslovanja sa ………% od svakog posla, koje obavi sam ili u vezi s Prvom ugovornom stranom.

 

 

Završne odredbe

Član 5.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane.

Ugovor je sastavljen u dva jednaka primjerka, od kojih svaka strana zadržava jedan primjerak.

 

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove iz ovog

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o poslovnoj saradnji-3, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.