Ugovor o poslovnoj saradnji-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o poslovnoj saradnji-2

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Prva ugovorna strana)

i

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tesktu: Druga ugovorna strana)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da će poslovno sarađivati s namjerom postizanja dobiti. Vlasnički odnosi koji se odnose na osnovna sredstva pojedine ugovorne strane ostaju nepromijenjeni.

Ugovorne strane su saglasne da svaka ugovorna strana može obavljati poslove i u svoje ime i za svoj račun.

 

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da će sve poslovne odluke koje se odnose na ovu poslovnu saradnju, donositi saglasno. Svi ugovori koje će zaključiti na osnovu ovog ugovora, postaju važeći potpisom obje ugovorne strane.

Ugovorne strane su saglasne da radove, koje dobije na osnovu ovog ugovora, može obavljati bilo koja od njih. To znači da svaki od potpisnika ovog ugovora može obaviti cijelu narudžbu u ime i za račun obiju strana.

 

Podjela dobiti

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će dobit dijeliti u omjeru 50%:50%. Isto tako su saglasne da svaka od njih ima uvid u cijelu pravnu i finansijsku konstrukciju pojedinog posla koji će obavljati na osnovu ovog ugovora.

 

Završne odredbe

Član 4.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strana.

Svaka

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o poslovnoj saradnji-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.