Ugovor o poslovnoj saradnji-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o poslovnoj saradnji-1

Privredno društvo………………………………………………, koje zastupa ………………………….

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime…………………. JMB………………………., adresa………………………………….

(u daljem tekstu: Saradnik)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na poslovnu saradnju gore navedenih ugovornih strana.

 

Obaveze Saradnika

Član 2.

Saradnik se obavezuje da će u ime i za račun Naručioca obaviti sljedeće radove i zadatke:

a) ………………………………….,

b) ………………………………….,

c) …………………………………. .

 

Član 3.

Saradnik se obavezuje da će posao i naloge iz člana 2. ovog ugovora obaviti prema popisu koji će mu dostaviti Naručilac.

Naručilac se obavezuje da će Saradniku blagovremeno pripremiti sav materijal ili druga pomagala potrebna za obavljanje radova i zadataka.

Saradnik je sve radove i zadatke iz člana 2. ovog ugovora dužan obaviti s pažnjom dobrog privrednika i djelovati u interesu Naručioca.

 

Iznos honorara

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da honorar Saradnika iznosi ……..% bruto

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o poslovnoj saradnji-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.