Ugovor o poklonu-zemljište » Primjer Ugovora

Ugovor o poklonu-zemljište

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

ime i prezime, JMB…………………, adresa………………………………..

(u daljem tekstu: Poklonodavac)

i

ime i prezime, JMB…………………, adresa………………………………..

(u daljem tekstu: Poklonoprimac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O POKLONU – ZEMLJIŠTE

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Poklonodavac poklanja i predaje Poklonoprimcu ……………….. zemljište, katastarska čestica broj ……………….., koja u naravi predstavlja ………….. površine ……………….. m2, upisano u zemljišno-knjižni uložak broj ……………….. k.o. ……………….. i odobrava ispis čestice broj ……………….. iz zemljišno-knjižnog uloška broj ……………….. k.o. ……………….., gdje je uknjiženo vlasničko pravo Poklonodavca.

 

Član 2.

Poklonoprimac prima poklon naveden u članu 1. ovog ugovora, i tako stiče vlasništvo, posjed i uživanje i od sada snosi sve pripadajuće poreze i takse.

 

Vrijednost poklona

Član 3.

Zbog razreza poreza ugovorne strane procjenjuju vrijednost poklona na ……………….. KM (slovima:………………….konvertibilnihmaraka).

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o poklonu-zemljište, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.