Ugovor o poklonu – automobil-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o poklonu – automobil-2

ime i prezime, JMB……………………….., adresa………………………….

(u daljem tekstu: Poklonodavac)

i

ime i prezime, JMB……………………….., adresa………………………….

(u daljem tekstu: Poklonoprimac)

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O POKLONU – AUTOMOBIL

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je Poklonodavac vlasnik automobila marke ………………………… ,

godina proizvodnje ……………….., broj šasije ………………..,  broj motora ……………….., boja ………………… .

 

Član 2.

Poklonodavac poklanja Poklonoprimcu, a ovaj prima automobil iz člana 1. ovog ugovora u svoje vlasništvo i posjed. Od trenutka potpisivanja ovog ugovora Poklonoprimac snosi sve troškove održavanja i sve poreske obaveze u vezi automobila.

 

Vrijednost poklona

Član 3.

Ugovorne strane procjenjuju vrijednost poklona na ……………….. KM (slovima:……………konvertibilnihmaraka).

Član 4.

Poklonoprimac se obavezuje da će snositi sve troškove vezane za ovaj ugovor i platiti eventualni porez na poklon.

 

Član 5.

Poklonodavac se odriče prava osporavanja ovog ugovora iz bilo kojeg razloga.

Član 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u ………. jednaka primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po ………. primjerka.

POKLONODAVAC:                                                                  POKLONOPRIMAC:

…………………………                                                                …………………………

Preuzmite ugovor: Ugovor o poklonu – automobil-2

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor