Ugovor o podzakupu-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o podzakupu-1

Podaci o ugovornoj strani ……………………………………………………,

(u daljem tekstu: Zakupac)

i

podaci o ugovornoj strani ……………………………………………………,

(u daljem tekstu: Podzakupac)

zaključuju dana ………., u ………… sledeći

UGOVOR O PODZAKUPU

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora su dijelovi opreme, koji su navedeni u prilogu broj 1. koji je sastavni dio ovog ugovora.

 

Osnovni ugovor

Član 2.

Ugovorne strane utvrđuju da je Zakupac dana …………………….. sklopio ugovor o zakupu po kojem je dobio u zakup opremu koju trenutno ne koristi u cijelosti. Zakupljenu opremu, uz saglasnost svoga zakupodavca iz osnovnog ugovora o zakupu, spreman je predati djelomično u podzakup Podzakupcu kojemu je ta oprema potrebna.

 

Rok

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da Zakupac daje opremu iz člana 1. ovog ugovora u podzakup u trajanju od …………… mjeseci, a Podzakupac je prihvata i obavezuje se da će je koristiti u skladu s ovim ugovorom.

Podzakupac se obavezuje da će opremu iz podzakupa, nakon isteka gore navedenog roka, vratiti po uslovima ovog ugovora.

Vrijednost opreme

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da vrijednost cjelokupne opreme, koja je predmet ovog podzakupa, na dan sklapanja ugovora iznosi ……………….. KM (slovima: ……………….. konvertibilnihmaraka).

Zakupnina

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o podzakupu-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.