Ugovor o otpremi morem » Primjer Ugovora

Ugovor o otpremi morem

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Nalogodavac),

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Otpremnik)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Prevoznik)

zaključuju dana …………., u …………. sljedeći

UGOVOR O OTPREMI MOREM

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na prevoz tereta morem u odredišne luke ……………….. u državi ……………….., koji će obaviti Prevoznik po nalogu Otpremnika, a za Nalogodavca.

 

Vrijednost tereta

Član 2.

Ugovorne strane utvrđuju da je vrijednost tereta ……………….. EUR (slovima:…………eura).

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da vozarina za prevoz tereta iz ovog ugovora iznosi ……………….. EUR.

 

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da Nalogodavac plaća vozarinu u EUR-ma i to direktno na račun ……………….. u roku ……………….. dana od izdavanja garancije.

 

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da će Nalogodavac kao garanciju uplate predati blanko mjenicu. Banko mjenicu dužan je predati Otpremniku u roku

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o otpremi morem, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.