Ugovor o osiguranju potraživanja » Primjer Ugovora

Ugovor o osiguranju potraživanja

1. Privredno društvo…………………………………., koje zastupa ………………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Osiguranik)

i

2. Osiguravajuće društvo …………………………………., koje zastupa ……………,adresa ………………….,

(u nastavku: Osiguravač)

zaključuju dana ……………., u ……………. sledeći

UGOVOR O OSIGURANJU POTRAŽIVANJA

Predmet ugovora

Član 1.

Osiguravač se obavezuje da Osiguraniku, osigura potraživanje od njegovog dužnika ………………………………………………………….. (u daljnjem tekstu: Dužnik), proizišlo iz ugovora o zajmu u iznosu ……………….. KM, uz ………………..% kamata za period od ……………….. do ……………….. .

Osigurano potraživanje vidljivo je iz ugovora o zajmu broj ……………….. od dana ……………….., koji je prilog ovom ugovoru (u daljem tekstu: Osigurani zajam).

Za osiguranje potraživanja iz člana 1. ovog ugovora, Osiguravač izdaje Osiguraniku polisu osiguranja broj ……………….. . U polisi navedene odredbe imaju prednost nad odredbama ovog ugovora.

 

Osigurani slučaj

Član 2.

Osigurani slučaj nastupa:

a) danom kada je protiv Dužnika pravosnažno otvoren stečajni postupak.

U ovom slučaju pokriće osiguranja obuhvata ukupan neplaćeni dio Osiguranog zajma;

b)

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o osiguranju potraživanja, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.