Ugovor o održavanju objekta » Primjer Ugovora

Ugovor o održavanju objekta

Privredno društvo …………………………………., iz ………………..,koje zastupa ………………………………….,

(u daljem teksu: Naručlac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O ODRŽAVANJU OBJEKTA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Naručlac izdaje, a Izvođač prima na izvršenje investicione radove na objektu Naručioca u …………………

Ugovoreni poslovi podrazumijevaju radove po opisu iz Izvođačevog ugovornog predračuna broj ……………….. od ……………….. .

 

Cijena

Član 2.

Izvođač će obaviti radove za fiksnu cijenu, određenu u ukupnom iznosu po principu “ključ u ruke”, što znači da će pod uslovima iz ovog ugovora obaviti sve potrebne radove, kojima će osigurati, da nakon isteka rokova, preda dio radova, odnosno dio objekta, njegove opreme ili instalacija na kojima je obavio ugovorene radove.

Cijena radova obuhvaćenih ovim ugovorom je ……………. KM (slovima:………….konvertibilnihmaraka) bez poreza.

Član 3.

Izvođač će izvršene radove obračunati s privremenim situacijama do visine …….% ugovorene cijene i s konačnom obračunskom situacijom za cjelokupni obim ugovorenih

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o održavanju objekta, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.