Ugovor o održavanju kursa stranih jezika » Primjer Ugovora

Ugovor o održavanju kursa stranih jezika

Škola stranih jezika …………………………………., koju zastupa ………………..,

( u daljem tekstu: Organizator)

i

…………………………………. (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Polaznik)

zaključuju dana ……………., u …………….. sljedeći

UGOVOR O ODRŽAVANJU KURSA STRANIH JEZIKA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Organizator će organizovati kurs ……………….. jezika ……………….. stepena po verifikovanom programu i u skladu s ustaljenim metodama obrazovnih ustanova.

 

Troškovi školarine

Član 2.

Polaznik se obavezuje da će podmiriti troškove školarine u iznosu od ……………….. KM (slovima:………………..konvertibilnihmaraka), u 3 (tri) mjesečne rate:

1. rata ……………….. KM – do ………………..

2. rata ……………….. KM – do ………………..

3. rata ……………….. KM – do ……………….. .

Organizator će mjesečno ispostaviti uplatnice za plaćanje kursa.

 

Član 3.

U slučaju neredovnog plaćanja školarine, Organizator će obračunati zatezne kamate u visini od ………% i Polazniku zabraniti dalje pohađanje nastave.

Član 4.

Ako Polaznik prestane pohađati kurs zbog opravdanih razloga, mora Organizatoru odmah po prestanku pohađanju kursa poslati molbu za povrat

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o održavanju kursa stranih jezika, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.