Ugovor o objavljivanju u poslovnom imeniku » Primjer Ugovora

Ugovor o objavljivanju u poslovnom imeniku

Privredno društvo …………………………………., (osnovni podaci o ugovornoj strani)

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., (osnovni podaci o ugovornoj strani)

(u daljem tekstu: Oglašivač)

zaključuju dana ………………, u …………….. sljedeći

UGOVOR O OBJAVLJIVANJU PODATAKA U POSLOVNOM IMENIKU

Predmet ugovora

Član 1.

Oglašavič se obavezuje da će podatke koje će Naručilac navesti u narudžbenici, objaviti u svom Poslovnom imeniku (u daljem tekstu: Imenik), koji će izaći dana……………….. . Naručiočeve podatke Oglašivač će objaviti u obliku navedenom u narudžbenici, a moguće nejasnoće prethodno će uskladiti s Naručiocem.

Cijena objavljivanja

Član 2.

Naručilac se obavezuje da će objavu oglasa u Imeniku platiti u skladu s cjenovnikom na poleđini ovog ugovora, zavisno od veličine objavljenog oglasa, najkasnije pet dana po prijemu Imenika. Uz Imenik će biti priložen račun sa svim podacima, potrebnim za izvršenje uplate.

Obaveze Oglašivača

Član 3.

Oglašivač će odmah po izlasku imenika naručiocu dostaviti jedan primjerak Imenika, koji je predmet ovog ugovora.

Član 4.

Narudžbenica na poleđini ovog ugovora, koju prije potpisa ovog ugovora potvrdi i potpiše ovlašteno lice Naručioca je neopoziva narudžba objave oglasa u Imeniku. Naručilac odgovara za tačnost svojih navoda i Izvođaču izričito dozvoljava njihovu objavu.

 

 

Završne odredbe

Član 5.

Za moguće sporove

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o objavljivanju u poslovnom imeniku, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.