Ugovor o neekskluzivnom zastupanju » Primjer Ugovora

Ugovor o neekskluzivnom zastupanju

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Nalogodavac)

i

g-din/g-đa …………………., JMB ………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Zastupnik)

zaključuju dana ……….., u …………… sledeći

UGOVOR O NEEKSKLUZIVNOM ZASTUPANJU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom Zastupnik se obavezuje, da će se pobrinuti za to da će na području …………………… u ime i za račun Nalogodavca zaključivati ugovore. Nalogodavac se obavezuje da će Zastupniku za svaki zaključeni ugovor isplatiti ugovorenu proviziju u skladu s članom 4. ovog ugovora. Zastupnik će svoje zadatke izvršavati po uputama Nalogodavca i po potrebi zahtijevati i dodatne upute od Nalogodavca. Nalogodavca ne daje Zatupniku ekskluzivno pravo zastupanja.

 

Obaveze Zastupnika

Član 2.

Zastupnik se obavezuje:

  da će svoje zadatke koje je preuzeo na sebe u skladu s ovim ugovorom obavljati stručno i s pažnjom dobrog privrednika,

  da će Nalogodavca redovno obavještavati o položaju na tržištu, a prvenstveno o svim događajima ili okolnostima koje su od velikog značaja za izvršenje dobijene narudžbe,

  da će Nalogodavcu do ……….. radnog dana u mjesecu slati redovne mjesečne izvještaje o svom zastupničkom radu,

  da neće bez izričitog odobrenja Nalogodavca strankama raditi posebne popuste ili druge pogodnosti, isto tako bez ranije saglasnosti Nalogodavca neće prodavati robu za drugog naručioca ili posredovati kod njegove prodaje,

  da će sve iznose koje je primio kod zaključenja ugovorne obaveze odmah uplatiti na račun Nalogodavca broj: ……………….. otvoren kod ……………….. banke.

 

Obaveze Nalogodavca

Član 3.

Nalogodavac se obavezuje:

  da će Zastupniku redovno isplaćivati proviziju za poslove koje je Zastupnik sklopio neposredno ili ih je sklopio Zastupani posredno njegovim posredovanjem,

  da će Zastupniku izvršiti povrat troškova, koje je Zastupnik ostvario prilikom obavljanja svojeg poslovanja:

      ………………..

      ………………..

      ………………..

  da će Zastupnika redovno snabdjevati potrebnim informacijama, cjenovnicima i prospektima u vezi djelatnosti koja je predmet ovog ugovora,

  da će Zastupnika redovno obavještavati o svim okolnostima, koje su od primarnog značaja za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog ugovora.

 

 

 

Provizija

Član 4.

Provizija koja pripada Zastupniku za njegovo posredovanje iznosi ……..% od ukupne vrijednosti zaključenog posla, a za direktno zastupanje ………% od vrijednosti ugovorenog posla.

 

Završne odredbe

Član 5.

Ovaj ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka od ugovornih strana ima mogućnost u pisanoj formi odustati od ugovora i to najkasnije ……………….. dana prije isteka kalendarske godine.

 

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno, ukoliko to nije moguće nadležan je sud u ……………….. .

Član 7.

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri jednaka primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primjerka.

NALOGODAVAC:                                                                    ZASTUPNIK:

…………………………                                                                …………………………

Klinkite na link da preuzmete ugovor: Ugovor o neekskluzivnom zastupanju

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor