Ugovor o kupovini na probu » Primjer Ugovora

Ugovor o kupovini na probu

Privredno društvo …………………………………., kojeg zastupa …………………………

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

Privredno društvo …………………………………., kojeg zastupa …………………………

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ………….., u ………….. sledeći

UGOVOR O KUPOVINI

NA PROBU

 

 

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Prodavac prodaje, a Kupac kupuje, pod uslovom da ga isproba, uređaj ……………….., godina proizvodnje: ……………….. proizvođač: ……………….. serijski broj proizvođača: ……………….. za cijenu od ……………….. KM (slovima:………………..konvertibilnihmaraka).

Kupac je dužan cijenu platiti do ……………….. .

Član 2.

Prodavac prodaje, a Kupac kupuje uređaj iz člana 1. ovog ugovora u zatečenom stanju. Prodavac ne garantuje za skrivene nedostatke na uređaju, za koje nije mogao znati. Kupac je uređaj pregledao i nije našao ni jedan nedostatak.

 

Član 3.

Prodavac će uređaj, koji je predmet ovog ugovora, odmah nakon potpisivanja ovog ugovora dostaviti Kupcu i montirati.

Kupac se obavezuje da će s uređajem brižno rukovati i održavati ga na vlastiti trošak.

 

Probni rok

Član 4.

Probni rok počinje teći danom završne montaže uređaja

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o kupovini na probu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.