Ugovor o kupoprodaji nekretnina-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o kupoprodaji nekretnina-1

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

1. ime i prezime …………………………………., JMB ……………………, adresa ……………………………………,

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

2. ime i prezime …………………………………., JMB …………………….., adresa …………………………………..,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana …………, u …………….. sledeći

KUPOPRODAJNI UGOVOR

 

Predmet ugovora

Član 1.

Prodavac prodaje i predaje Kupcu za kupovnu cijenu od ……………….. KM (slovima:………….konvertibilnihmaraka), vlastitu stambenu zgradu na adresi ……………….., upisanu kao z.k. tijelo II u z.k. ul. broj ……………….., k.o. ……………….., k.č. br. ……………….. kao z.k. tijelu I istog uloška, s dopuštenjem, da se kod z.k. tijela II. stambena zgrada na k.č. br. ……………….., upisana u ul. br. ……………….., k.o. ……………….. uknjiži pravo vlasništva, a u C listu istog uloška uknjiži se i pravo besplatnog korištenja parcele br. ……………….., upisane kao z.k. tijelo I istog uloška, oboje u korist Kupca.

Član 2.

Kupac kupuje i preuzima

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o kupoprodaji nekretnina-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.