Ugovor o kreditu » Primjer Ugovora

Ugovor o kreditu

1. …………………………………………….. banka, sjedište ………………..

(u daljem tekstu: Banka)

i

2. ime i prezime ……………………………, JMB ……………….., sa stalnim prebivalištem u ………………..,

broj lične karte ……………….., izdate u ……………….., zaposlen kod ……………….., tel. ………………..

(u daljem tekstu: Korisnik kredita)

zaključuju dana ……….., u …………….. sljedeći

UGOVOR O KREDITU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Banka odobrava Korisniku kredita kredit u iznosu ……………….. KM (slovima: ………………..konvertibilnihmaraka) na period od šest mjeseci, odnosno od ……………….. do ……………….. .

Kredit iz prvog stava ovog člana odobren je Korisniku kredita namjenski za ……………….. .

 

Član 2.

Korisnik kredita obavezuje se Banci za odobreni kredit plaćati dogovorene kamate, vratiti iznos primljenog kredita do dogovorenog roka i na dogovoreni način, te primljeni kredit koristiti isključivo za odobrenu namjenu.

 

Član 3.

Za odobreni kredit Korisnik kredita je dužan plaćati dogovorene mjesečne realne i revalorizacione kamate (R + r), obračunate po ……………….. metodi obračuna kamata.

Realna kamatna stopa (r) na dan zaključivanja

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o kreditu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.