Ugovor o kreditu » Primjer Ugovora

Ugovor o kreditu

1. …………………………………………….. banka, sjedište ………………..

(u daljem tekstu: Banka)

i

2. ime i prezime ……………………………, JMB ……………….., sa stalnim prebivalištem u ………………..,

broj lične karte ……………….., izdate u ……………….., zaposlen kod ……………….., tel. ………………..

(u daljem tekstu: Korisnik kredita)

zaključuju dana ……….., u …………….. sljedeći

UGOVOR O KREDITU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Banka odobrava Korisniku kredita kredit u iznosu ……………….. KM (slovima: ………………..konvertibilnihmaraka) na period od šest mjeseci, odnosno od ……………….. do ……………….. .

Kredit iz prvog stava ovog člana odobren je Korisniku kredita namjenski za ……………….. .

 

Član 2.

Korisnik kredita obavezuje se Banci za odobreni kredit plaćati dogovorene kamate, vratiti iznos primljenog kredita do dogovorenog roka i na dogovoreni način, te primljeni kredit koristiti isključivo za odobrenu namjenu.

 

Član 3.

Za odobreni kredit Korisnik kredita je dužan plaćati dogovorene mjesečne realne i revalorizacione kamate (R + r), obračunate po ……………….. metodi obračuna kamata.

Realna kamatna stopa (r) na dan zaključivanja ugovora iznosi ………………..% i može se za vrijeme trajanja kreditnog odnosa povećati odgovarajućim rješenjem Banke o visini kamatnih stopa. Povećane kamatne stope primjenjuju se od dana javne objave o povećanju kamatne stope u poslovnim prostorijama Banke, ili od pisane obavijesti Korisniku kredita.

Revalorizaciona kamatna stopa (R) primjenjuje se prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Bosne I Hercegovine o rastu maloprodajnih cijena.

Banka obračunava dogovorene kamate mjesečno, za cijelo kreditno razdoblje. Tako obračunate kamate Korisnik kredita dužan je platiti u roku osam dana po prijemu obračuna od Banke.

Član 4.

a.   Korisnik kredita dužan je iznos primljenog kredita (glavnicu kredita) vratiti u šest uzastopnih mjesečnih rata, uz navedena dospjeća za naplatu:

            prva rata u iznosu ……………….. KM dospjeva dana ………………..,

            druga rata u iznosu ……………….KM dospjeva dana ………………..,

            treća rata u iznosu ………………..KM dospjeva dana ………………..,

            četvrta rata u iznosu ……………..KM dospjeva dana ………………..,

            peta rata u iznosu ……………….. KM dospjeva dana ………………..,

            šesta rata u iznosu ………………..KM dospjeva dana ……………….. .

 

 

Član 5.

Korisniku kredita odobren je kredit za namjenu iz člana 1. ovog ugovora, pa će Banka odobreni kredit isplatiti Korisniku kredita samo na osnovu odgovarajuće dokumentacije, i to:

  • ………………………………………………..
  • ………………………………………………..
  • ………………………………………………..
  • ……………………………………………….. .

 

Ukoliko se odobreni kredit koristi suprotno namjeni za koju je odobren, Banka može otkazati ovaj ugovor o kreditu prije isteka dogovorenog roka vraćanja kredita i zahtjevati trenutni povrat iznosa kredita, zajedno sa svim dodacima iz ovog ugovora.

 

Zatezne kamate

Član 6.

U slučaju zakašnjenja plaćanja kamata dogovorenih u članu 3., ili zakašnjenja otplate kredita, odnosno rata kredita prema članu 4. ugovora, Korisnik kredita dužan je sve dospjele obaveze iz ovog ugovora platiti Banci uvećane za zatezne kamate u visini od …% godišnje, obračunate od dana dospjeća pojedine obaveze iz ovog ugovora do stvarne uplate.

 

Otkaz ugovora o kreditu

Član 7.

Banka može otkazati ovaj ugovor o kreditu i zahtjevati trenutni povrat iz ovog ugovora, i pored slučaja iz člana 5. ugovora, i ukoliko:

  je Korisnik kredita dao Banci neistinite podatke prije zaključivanja ovog ugovora,

  Korisnik kredita neredovno ispunjava svoje dospjele ugovorne obaveze, pri čemu se neredovno ispunjavanje smatra ukoliko je Korisnik kredita u zakašnjenju s plaćanjem dvije uzastopne mjesečne obaveze kamata ili rata kredita,

  Korisnik kredita postane insolventan, iako insolventnost nije utvrđena sudskom odlukom.

 

Član 8.

Korisnik kredita može odstupiti od ugovora prije nego kredit primi. Primljeni kredit može vratiti prije isteka dogovorenog roka, ukoliko o tome obavijesti Banku najmanje 10 dana unaprijed i ako joj time ne prouzrokuje nikakvu štetu.

 

Završne odredbe

Član 9.

Za sve što nije dogovoreno ovim ugovorom, vrijede odredbe Zakona o obligacionim odnosima, te svi posebni propisi o poslovanju banaka koji vrijede u trenutku zaključivanja ovog ugovora.

 

Član 10.

Za sporove proizašle iz ovog ugovora nadležan je sud u ……………….. .

Član 11.

Ugovor je sastavljen i potpisan u četiri primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

KORISNIK KREDITA:                                                              BANKA:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: Ugovor o kreditu

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor