Ugovor o kooperaciji » Primjer Ugovora

Ugovor o kooperaciji

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Prva ugovorna strana)

i

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tesktu: Druga ugovorna strana)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O KOOPERACIJI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da će na osnovu dugogodišnje uspješne saradnje ovim ugovorom odrediti dugoročnu proizvodnu saradnju u obliku proizvodne kooperacije.

Ugovorne strane izjavljuju da će se kooperacija odvijati na području proizvodnje, međusobne nabavke opreme, sastavnih i rezervnih dijelova za sljedeće proizvode: ……………….. .

Proizvodi koji će biti predmet kooperacije prema ovom ugovoru, navedeni su u Prilogu 1, koji je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da će svake godine potpisati novi ugovor o godišnjem obimu i strukturi međusobnih nabavki, cijenama i o drugim komercijalnim uslovima. Takav ugovor mora se zaključiti najkasnije do kraja ……….. mjeseca u godini, za sljedeću godinu. U suprotnom, smatraće se da je ovaj ugovor raskinut.

Ugovorne strane izjavljuju da će se cijene proizvoda odrediti u godišnjim komercijalnim ugovorima.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će odnos vrijednosti nabavki biti 1:1. Ugovorne strane su saglasne da će predviđena ukupna vrijednost međusobnih nabavki biti određena u Prilogu 2, koji je sastavni dio ovog ugovora. Količine i vrijednosti u Prilogu 2 su okvirne, a njihova realizacija zavisi

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o kooperaciji, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.