Ugovor o komisionoj prodaji » Primjer Ugovora

Ugovor o komisionoj prodaji

Privredno društvo …………………………………., iz ……………………. koje zastupa  ……………………..

(u daljem tekstu: Komisionar)

i

Privredno društvo …………………………………., iz …………………….. koje zastupa  ……………………..

(u daljem tekstu: Komitent)

zaključuju dana …………, u ……………. sledeći

UGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI

Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor se odnosi na komisionu prodaju roba.

Ugovorne strane su saglasne da će na osnovu ovog ugovora Komisionar za proviziju obavljati u svoje ime i za račun Komitenta poslove prodaje slijedećih roba:

  • ………………….
  • ………………….
  • ………………….
  • ………………… .

 

Komisionar će te poslove obavljati u svom sjedištu u …………………., gdje ima i odgovarajuće skladišne prostore.

 

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da se pri obavljanju djelatnosti iz člana 2. ovog ugovora Komisionar mora držati uputstava i naloga Komitenta.

 

Član 3.

 

Ugovorne strane su saglasne da je Komisionar dužan poslovati u maniru dobrog privrednika i čuvati interese Komitenta. Komisionar je dužan osigurati robu Komitenta od svih rizika. U suprotnom, biće odgovoran za svu pa i za slučajnu štetu.

Osiguranje robe ide na teret (trošak)

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o komisionoj prodaji, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.