Ugovor o izvođenju radova u inostranstvu » Primjer Ugovora

Ugovor o izvođenju radova u inostranstvu

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA U INOSTRANSTVU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor se odnosi na izvođenje investicionih radova u inostranstvu, koje će Izvođač obaviti za Naručioca. Ovim ugovorom strane određuju i opšte uslove izgradnje pojedinih građevinskih objekata. Posebni uslovi odrediće se aneksima ovom ugovoru.

 

Obaveze Izvođača

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da je Izvođač na osnovu ovog ugovora dužan:

1. Obaviti sve građevinske i montažne radove na objektu, te ga održavati u garantnom roku i to sa svojim radnicima, uređajima i dobavljenim građevinskim materijalom, odnosno drugim materijalima, a prema standardima i propisima Naručioca.

2. Izvesti sve radove iz prethodne tačke kvalitetno i stručno, na osnovu izvedbenog projekta, kojeg odobrava Naručilac.

3. Urediti gradilište u skladu s postojećim higijensko tehničkim propisima, potrebnim uređajima, i brinuti o sigurnosti radnika koji obavljaju radove.

4. Nabaviti potrebne izvozne dozvole, za sve materijale i uređaje, koji su potrebni za izvođenje ovog ugovora u državi Naručioca, a nabavljaju se iz inostranstva.

 

Obaveze Naručioca

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je Naručilac na osnovu ovog ugovora dužan:

1. Osigurati sve potrebne dozvole za prevoz i uvoz građevinskog materijala i opreme i to u roku ………. dana od dana prijema zahtjeva Izvođača.

2. Osigurati generalnu dozvolu za uvoz mehanizacije, alata, pomoćnog materijala i ostalih uređaja, potrebnih za ispunjenje ovog ugovora, kao i lične predmete radnika Izvođača, koji će doći na gradilište, i to sve u roku ………… dana od dana prijema zahtjeva Izvođača. Ta obaveza vrijedi i za uređaje, koji su već upotrebljavani, te su oštećeni, zbog čega je potrebno uvesti nove.

Ugovorne strane su saglasne, da sva carinska i druga davanja za materijale, mehanizaciju i opremu iz ovog člana snosi Naručilac.

3. Pribaviti sve potrebne dozvole za izvođenje građevinskih radova.

4. Pribaviti sve potrebne dozvole za priključke na gradilištu, za napajanje gradilišta vodom i električnom energijom u skladu s lokalnim propisima, urediti prilazne puteve gradilištu. U slučaju da putevi za gradilište nisu uređeni, uredit će ih Izvođač o trošku Naručioca.

5. O svome trošku prirediti zemljište za izvođenje građevinskih radova, i predati ga Izvođaču na slobodno korištenje.

6. Osigurati ulazne vize ukoliko su neophodne, odnosno odgovarajuće radne dozvole za radnike Izvođača, sve u skladu s propisima države Naručioca.

7. Snositi troškove uzoraka i atesta, ako izričito nije dogovoreno da ih snosi Izvođač.

8. Učestvovati s Izvođačem, i pomagati mu pri smještaju i prehrani radnika Izvođača.

9. Osigurati dozvole potrebne za plaćanja, koja obavlja Izvođač, i za prenos dobiti, režija, amortizacije i troškove Izvođača.

 

Projektna dokumentacija

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac mora predati Izvođaču projektnu dokumentaciju, koja je usklađena s geološkim istraživanjima zemljišta i klimatskim uslovima na gradilištu. U slučaju da istraživanja i vremenski uslovi ne budu pravilno ustanovljeni, Naručilac je dužan Izvođaču nadoknaditi sve dodatne troškove, proizašle iz štete zbog pogrešnih činjenica.

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da je Naručilac dužan pripremiti kompletnu projektnu dokumentaciju u obimu i roku koji će odrediti ugovorne strane. Izvođač je dužan pregledati dokumentaciju i upozoriti Naručioca na moguće greške.

Ugovorne strane su saglasne, da u slučaju kašnjenja predaje dokumentacije, Izvođač može za isti period produžiti rok izvođenja radova.

 

Član 6.

Ugovorne strane određuju da Naručilac mora u roku ……. dana izvesti geodetsko označavanje gradilišta i svih objekata na njemu.

Izvođač je dužan provjeriti ispravnost oznaka i Naručioca upozoriti na moguće nedostatke, koje je Naručilac dužan otkloniti u roku ……………….. dana.

 

Promjena količine, kvaliteta i obima radova

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac može od Izvođača zahtijevati promjenu količine, kvaliteta i obima radova. Takav zahtjev treba predati u pisanoj formi i nasloviti na lice, koje je Izvođač odredio za vođu projekta.

Zahtjev iz prethodnog stava može se odnositi na: ……………….. .

Ugovorne strane su saglasne da se sve promjene iz ovog člana vrednuju prema sistemu jedinstvenih cijena iz ugovora. U slučaju da se nakon zaključivanja svih radova ustanovi da vrijednost svih promjena prelazi ……% vrijednosti ugovornih radova, cijena ugovorenih radova sporazumno se povećava ili snižava uz promjenu odgovarajućih odredbi ugovora.

U slučaju nesporazuma među strankama, Izvođać može izvesti promjene radova, koje će se prije završetka radova procijeniti arbitražom. Arbitraža za ovakav slučaj će biti ustanovljna ad hoc, i to sporazumom obje ugovorne strane.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da će se rokovi i uslovi prodaje gradilišta odrediti aneksom ovom ugovora.

Član 9.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač dužan sam organizovati radove na gradilištu. Pri organizaciji mora poštovati mjesne građevinsko tehničke propise, osiguranje na radu i druge propise koji su na snazi u državi gdje se obavljaju radovi ovog ugovora.

 

Ovlaštena lica

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac imenovati lice koje će obavljati nadzor radova Izvođača. Ovlašteno lice može neograničeno obavljati nadzor radova i svoje primjedbe upisivati u građevinski dnevnik.

Slično kao Naručilac, i Izvođač imenuje svoje ovlašteno lice. I za nju vrijede iste odredbe iz prethodnog stava ovog člana.

 

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođaču pripada naknada svih dodatnih troškova za slučaj kada pri izvođenju radova dođe do dodatnih prirodnih ili vještačkih smetnji.

 

Terminski plan i ovlaštena arbitraža

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da će se terminski plan izvođenja pojedinih građevinskih radova odrediti kasnije. Terminski plan će postati dio ovog ugovora. Izvođač je dužan u cjelosti poštovati terminski plan, i završiti sve radove prema dogovoru. Naručilac je odgovoran Izvođaču za svu štetu, koja bi nastala zato što Naručilac i njegovi dobavljači ne obave svoj posao u roku, a Izvođač bi zbog toga kasnio sa svojim radovima. Isto tako se zbog zakašnjenja krivicom Naručioca produžuju svi rokovi izvođenja radova.

O produženju rokova izvođenja radova odlučuje Naručilac, odnosno njegov nadzorni organ. Ukoliko se Izvođač s tim produženjem ne slaže, može zahtijevati rješenje spora pri ovlaštenoj arbitraži, sve u skladu sa članom 56. ovog ugovora.

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da će u slučaju obustave radova zbog događaja za koje ne odgovaraju ni jedna ni druga strana, iste postići sporazum, a ukoliko ne postignu sporazum, spor će rješavati ovlaštena arbitraža.

Član 14.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač u slučaju prekoračenja određenih ili produženih rokova, dužan Naručiocu naknaditi stvarno nastalu štetu.

 

 

 

Nagrada za prijevremeni završetak poslova

Član 15.

Ugovorne strane su saglasne da, u slučaju prijevremenog završetka ugovornih radova, Izvođaču pripada nagrada u iznosu ……….% od ugovorene cijene za izvedene radove iz ovog ugovora.

 

Odgovornost

Član 16.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač snosi odgovornost za materijalne i tehnološke uređaje, koje sam dobavlja i uskladištuje na gradilište, kao i za izgrađene objekte sve do predaje Naručiocu, kada odgovornost prelazi na Naručioca. U slučaju nastanka štete istu je dužan otkloniti o svome trošku nosilac odgovornosti.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač ne odgovara za štetu u slučaju više sile.

U navedenim slučajevima Izvođač će otkloniti štetu na zahtjev i trošak Naručioca.

Član 17.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač odgovoran i za svu štetu koja nastane izvođenjem radova ili u vezi s njima na drugim objektima Naručioca ili na imovini trećih lica, osim kada ta šteta nastane djelovanjem i propustima Naručioca ili njegovih pogrešnih tehničkih podataka koje Izvođač nije mogao primjetiti i na njih blagovremeno upozoriti Naručioca.

 

Osiguranje radova, materijalan i opreme

Član 18.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač dužan u svoje ime i u ime Naručioca osigurati od uobičajenih rizika do njihove pune vrijednosti, radove, materijal i opremu koje se ugrađuju, te mehanizaciju na gradilištu.

 

Član 19.

Ugovorne strane su saglasne da do primopredaje izvedenih radova Izvođač snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja radova, materijala i opreme, koji prelaze iznos osiguranja. Nakon primopredaje rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi Naručilac.

 

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da premiju osiguranja plaća Izvođač. Izvođač je dužan i brinuti o osiguranju objekata na gradilištu, opreme, instrumenata, instalacija, te za sigurnost radnika, prolaznika, saobraćaja, susjednih objekata i okoline gradilišta.

 

 

Ugovorna kazna

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da je Izvođač dužan platiti Naručiocu, u slučaju prekoračenja rokova iz ovog ugovora, ugovornu kaznu u iznosu ……..% ukupne ugovorene cijene radova za svaki dan zakašnjenja. Cjelokupni iznos ugovorne kazne ne smije prijeći 5% ukupne cijene radova.

 

Član 22.

Ugovorne strane su saglasne da u ukupnu ugovorenu cijenu radova ne ulazi vrijednost prethodno završenih i predatih dijelova objekata, koji predstavljaju ekonomsko-tehničku cjelinu i mogu se kao takvi koristiti. Na vrijednost tih dijelova objekata posebno se određuje ugovorna kazna, ako su ispunjeni uslovi za nju.

Član 23.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovorna kazna obračunava do primopredaje objekta ili dijela objekta, koji predstavlja ekonomsko-tehničku cjelinu, i može se samostalno koristiti. Ako Naručilac počne koristiti objekat prije primopredaje, ugovorna kazna se obračunava do početka korištenja objekta.

 

Član 24.

Ugovorne strane su saglasne da se zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu može podnijeti najkasnije do završetka konačnog obračuna.

 

Član 25.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju kada šteta, nastala zbog neurednog ispunjenja ugovornih obaveza od Izvođača, prelazi iznos ugovorne kazne, Naručilac pored ugovorne kazne može zahtijevati i razliku do potpune naknade štete. Naručilac ne može zahtjevati isplatu ugovorne kazne i naknadu štete.

Član 26.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač nije dužan platiti ugovornu kaznu ako je do neispunjenja došlo zbog uzroka za koje on nije odgovoran.

 

Član 27.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac obaviti tehnički prijem objekta ili dijela objekta, prema projektu koji je sam odobrio. O pregledu objekta Naručilac će sastaviti zapisnik u građevinskom dnevniku. Smatra se, da je objekt ili dio objekta izgrađen, ako je dovršen i primjeren za komercijalno korištenje, bez obzira na neznatne nedostatke, koji ne ometaju korištenje. Primopredaja se vrši parcijalno po objektima, prema njihovom dovršenju.

Član 28.

Ugovorne strane određuju, da je Izvođač dužan u roku ……… dana u pisanoj formi obavijestiti Naručioca, da su radovi na objektu ili dijelu objekta dovršeni, te da je objekt pripremljen za primopredaju. Naručilac je dužan u roku ……………….. dana od prijema obavještenja preuzeti objekat, ukoliko je objekat bez nedostataka izuzevši neznatne nedostatke koji ne ometaju korištenje objekta. U slučaju da Naručilac ne dođe na preuzimanje objekta ili na drugi način ometa primopredaju, Izvođač smatra da je Naručilac preuzeo objekat.

Komisiju za primopredaju objekta sastavljaju ovlaštena lica Izvođača i Naručioca.

 

Član 29.

Ugovorne strane su saglasne da se o primopredaji sastavlja zapisnik koji sadrži vrijeme i mjesto primopredaje, ustanovljene greške i manjkavosti, te rok za otklanjanje istih.

 

Član 30.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač dužan nakon ispravljanja grešaka iz zapisnika iz prethodnog člana ovog ugovora, obavijestiti Naručioca i pozvati ga na ponovni pregled. Pregled se obavlja na dijelu objekta na kojem su se otklanjale greške i nedostaci. Naručilac je dužan obaviti pregled u roku ……………….. dana od obaviještenja Izvođača, u suprotnom se računa da je objekat preuzet.

U slučaju kada Izvođač ne otkloni greške i manjkavosti ustanovljene pri primopredaji, dužan je Naručiocu naknaditi troškove potrebne za otklanjanje grešaka i manjkavosti na objektu.

 

 

Član 31.

Ugovorne strane određuju da će po isteku garantnog roka obaviti ponovni pregled u namjeri da se ustanovi da li su otklonjeni svi nedostaci nastali i ustanovljeni u garantnom roku.

Član 32.

Ugovorne strane određuju da se popravci radova koje izvodi Izvođač na zahtjev Naručioca u garantnom roku i za koje ne odgovara Izvođač, smatraju dodatnim radovima na zahtjev Naručioca.

Član 33.

Izvođač se obavezuje, da će sve radove i nabavke obaviti u obimu i kvalitetu prema aneksu ovog ugovora.

Garantni rokovi

Član 34.

Ugovorne strane su saglasne da se garantni rok pojedinih objekata i tehnoloških uređaja računa od dana sastavljanja zapisnika o primopredaji. Garantni rokovi za tehnološke uređaje teku u skladu s garantnim listovima proizvođača tih uređaja i ne mogu biti kraći od zakonskih rokova. Garantni rokovi se produžuju u slučaju kada se pri pregledu ustanove nedostaci i to za vrijeme dok se nedostaci ne otklone.

Član 35.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač dužan u garantnom roku o svome trošku otkloniti sve ustanovljene nedostatke, osim onih koji su nastali nepravilnom upotrebom ili postupcima Naručioca. U slučaju da se nedostaci ne mogu otkloniti, Izvođač priznaje sniženje ugovorene cijene. Takav dogovor se zaključuje u pisanoj formi i postaje dio ovog ugovora.

Član 36.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju kada Izvođač ne otkloni nedostatke, za koje je odgovoran, u određenom roku Naručilac može sam otkloniti nedostatke ili to povjeriti drugom licu. Svi takvi radovi obavljaju se na račun Izvođača.

 

Član 37.

Ugovorne strane određuju, da za vrijeme garantnog roka Izvođač mora predati Naručiocu bankarsku garanciju. Vrijednost bankarske garancije određena je na …….% ugovorene cijene radova. U slučaju da Izvođač u određenom roku ne preda Naručiocu bankarsku garanciju, ovaj nije dužan pristupiti primopredaji objekta.

 

Član 38.

 

Ugovorne strane određuju da Izvođač odgovara za nedostatke na objektu koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta, i koji se pokažu za vrijeme od ……………….. godina od dana primopredaja radova. Za navedene nedostatke Izvođač je odgovoran i drugim korisnicima objekta.

Član 39.

Ugovorne strane isključuju odgovornost Izvođača iz prethodnog člana samo u slučaju ako su nedostaci posljedica grešaka u projektu, koji je osigurao Naručilac, a koje Izvođač nije mogao uočiti prema odredbama ovog ugovora, ili su nedostaci posljedica grešaka određenog proizvođača, pa Izvođač te greške nije mogao ustanoviti prema odredbama ovog ugovora.

 

 

Ukupna cijena ugovorenih radova

Član 40.

Ugovorne strane su saglasne da ukupna cijena radova prema ovom ugovoru iznosi ……………….. EUR (slovima:……………eura). Cijena je izražena i plativa u stranoj valuti.

Naručilac je dužan u roku ……………….. dana od potpisa ovog ugovora Izvođaču predati bankarsku garanciju međunarodne banke, koja pokriva ukupnu ugovorenu cijenu radova iz ovog ugovora.

Tačne odredbe o cijeni, strane će odrediti aneksom ovom ugovoru. Cijena će se odrediti po pojedinim objektima koje obuhvata ovaj ugovor.

Ugovorne strane su saglasne da cijena obuhvata sve radove ovog ugovora. U cijenu su uračunate cijene materijala, koje će dobaviti Izvođač po cijenama određenim u aneksu ovog ugovora. U slučaju da se cijene promijene u času izvođenja ugovorenih obaveza, ugovorne strane će sporazumno odrediti nove cijene.

 

Promjena cijene

Član 41.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovorna cijena može promijeniti u slučaju promjene cijena radne snage, materijala, opreme, pogonskog goriva, električne energije, prevoznih troškova, troškova osiguranja, carina, uvoznih taksi, poreza i davanja u državi Naručioca.

Promjenu cijena mora zahtijevati Izvođač u pisanoj formi. Zahtjev se predaje nadzornom organu Naručioca.

 

Predujam

Član 42.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac na osnovu člana 40. ovog ugovora doznačiti Izvođaču predujam u visini od ……………….. EUR (slovima:…………… eura).

 

Zatezne kamate

Član 43.

Ugovorne strane određuju da se za zakašnjenje uplata prema članu 40. i 42. ovog ugovora priznaju zakonske zatezne kamate.

 

Privremeno obustavljanje radova

Član 44.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač ima pravo privremeno obustaviti izvođenje radova ako je postupcima Naručioca spriječen da izvodi radove ili je zbog tih postupaka izvođenje radova znatno otežano.

Postupcima Naručioca prema prethodnom stavu smatraju se: neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje njegovih obaveza, npr. plaćanje predujma ili privremenih situacija.

Izvođač može privremeno obustaviti radove tek nakon proteka primjerenog roka koji je ostavio Naručiocu za ispunjenje obaveze. Odmah po prestanku smetnji zbog kojih se radovi privremeno obustavljaju, Izvođač je dužan nastaviti izvođenje radova.

 

 

 

Član 45.

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac može zahtijevati obustavu radova, odnosno zamjenu materijala ili opreme, ukoliko Izvođač ne izvodi radove prema dogovorenoj tehničkoj dokumentaciji, tehničkim propisima ili standardima. U slučaju obustave radova Izvođač je dužan zaštititi već izvedene radove od propadanja poduzimanjem samo mjera zaštite koje su nužne. Troškove obustave radova snosi Naručilac, osim u slučaju kada je za obustavu odgovoran Izvođač.

Član 46.

Ugovorne strane su saglasne da je ugovorna strana koja je odgovorna za obustavu radova dužna drugoj strani nadoknaditi štetu koju je pretrpjela zbog obustave radova. Naknada štete obuhvata i izmaklu dobit.

 

Član 47.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač dužan odmah pisano obavijestiti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavi radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno.

 

Član 48.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač dužan u vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u tri primjerka. Građevinski dnevnik je na gradilištu i na raspolaganju za pregled i unos podataka o primjedbama nadzornog organa Naručioca. Građevinski dnevnik vodi se na jeziku Naručioca i države gdje se radovi obavljaju. Na zahtjev Naručioca Izvođač je dužan obaviti prevod unesenih podataka i primjedbi iz ……………….. jezika u ……………….. jezik. Takav prevod smatraće se službenim prevodom za međusobne odnose ugovornih strana.

Član 49.

Ugovorne strane određuju da je Izvođač dužan u roku ……………….. dana od završetka svih radova o svome trošku očistiti gradilište i uspostaviti prvobitno stanje, odnosno stanje dogovoreno ovim ugovorom.

Član 50.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač može određene radove prepustiti podizvođačima. Isplatu podizvođača Izvođač uređuje samostalno.

 

Član 51.

Ugovorne strane su saglasne da ne odgovaraju za djelimičnu ili potpunu propast izvedenih radova zbog više sile. Za višu silu se smatraju mjere državnih organa u državi gdje se obavljaju ugovorni radovi, ili događaji nastali iz odnosa Naručioca ili Izvođača s trećim licima. Za treća lica se smatraju od strane Naručioca, krajnji investitor i njegovi dobavljači, a od strane Izvođača, njegovi podizvođači i dobavljači.

U slučaju više sile odgovarajuće se produžuje rok izvođenja radova.

 

Član 52.

Ugovorne strane su saglasne da je strana kod koje nastane viša sila dužna o tome odmah obavijestiti drugu stranu.

 

 

 

 

Član 53.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač ne odgovara za štetu nastalu zbog rata, revolucije, nereda ili prirodne više sile. Naručilac će Izvođaču nadokanaditi štetu, kao i gubitak na njegovoj imovini koja je služila za izvođenje radova.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju kada su izvedeni radovi i materijal uništeni ili oštećeni zbog uzroka iz ovog člana, Izvođač ima pravo naplate izvedenih radova, propalog i oštećenog materijala, te naknade troškova popravka oštećenih objekata.

Član 54.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju kada Naručilac odustane od ugovora, a posebno u slučaju administrativnih mjera državnih organa, Naručilac mora platiti Izvođaču sljedeće:

  sve izvedene radove,

  troškove materijala i opreme dobavljenih za izvođenje radova,

  sve ostale troškove koje je Izvođač imao u dobroj vjeri da će se radovi izvesti,

  sve iznose koji dospijevaju na naplatu u času odustanka od ugovora,

  troškove uklanjanja mehanizacije,

  izmaklu dobit.

 

Član 55.

Ugovorne strane su saglasne ako privremena obustava radova prema članovima 44., 45. i 46. ovog ugovora traje više od …….. dana, Izvođač smatra takvo postupanje Naručioca odustankom od ugovora.

 

Završne odredbe

Član 56.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno, mirnim putem. Ukoliko to nije moguće svaka strana ima pravo spor predati arbitraži pri Privrednoj komori ………. .

Član 57.

Ugovor je sastavljen u ……………….. jednakih primjeraka, od kojih svaka strana zadržava ……………….. primjerka i stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana.

IZVOĐAČ:                                                                               NARUČILAC:

………………………………….                                                      ………………………………….

Preuzmite ugovor: Ugovor o izvođenju radova u inostranstvu

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor