Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova » Primjer Ugovora

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova

1. …………………………………………………… (ime i prezime, JMB, adresa prebivališta/boravišta),

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. ………………………… (firma privrednog društva, adresa sjedišta, ime i prezime zakonskog zastupnika),

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

 

Naručilac naručuje, a Izvođač se obavezuje izvesti građevinsko zanatske radove na objektu u vlasništvu …………….. koji se nalazi u ……………….., Ulica ……………….. broj ……………….. .

Izvođač se obavezuje da će izvesti građevinsko zanatske radove na svemu na osnovi investicijsko tehničke dokumentacije i to: ……………….. .

Investicijsko tehnička dokumentacija je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

 

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac mora Izvođaču uručiti tehničku dokumentaciju u ……………….. primjerka.

 

Obaveze Izvođača

Član 3.

 

Ugovorne strane su saglasne da će Izvođač osigurati materijal i opremu za izvođenje ugovornih radova. Njihova vrijednost je obuhvaćena cijenom radova prema ovom ugovoru.

Član 4.

 

U pogledu upotrebe i predaje tehničke dokumentacije koriste se odredbe posebnih uzansi o građenju.

 

 

Nepredviđeni

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.