Ugovor o izvođenju elektroinstalacionih radova » Primjer Ugovora

Ugovor o izvođenju elektroinstalacionih radova

Privredno društvo …………………………………., iz ………………..,koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ………………..,koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O IZVOĐENJU ELEKTROINSTALACIONIH RADOVA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Naručilac naručuje, a Izvođač preuzima izvođenje sljedećih elektroinstalacionih radova:

- postavljanje elektro instalacija u prostorijama Naručioca u ……………….. .

 

Ponuda Izvođača

Član 2.

Izvođač će obaviti radove u skladu sa svojom ponudom broj ……………….. od dana ……………….. koja je sastavni dio ovog ugovora.

Cijena

Član 3.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi …………… KM (slovima: ………….konvertibilnihmaraka)

U ugovorenu cijenu, iz ovog člana, uključeni su svi troškovi za nabavku i ugradnju materijala, troškovi radne snage, alati i mašine te energija i rad Izvođača na gradilištu, osim onih troškova koji su u ovom ugovoru izričito navedeni kao obaveza Naručioca.

Član 4.

Cijena iz člana 3. je fiksna.

Za moguće dodatne radove, Izvođač će prethodno

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o izvođenju elektroinstalacionih radova, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.