Ugovor o izradi programskog paketa » Primjer Ugovora

Ugovor o izradi programskog paketa

Privredno društvo ……………………………………………………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

ime i prezime …………………………., JMB ………………………………………., adresa ………………………. ,

(u daljem tekstu: Autor)

zaključuju dana ………….., u ………….. sljedeći

UGOVOR O IZRADI PROGRAMSKOG PAKETA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izrada programskog paketa s područja …………………………………. .  

Radove i usluge po ovom ugovoru predstavljaju korištenje (upiši odgovarajuće):

a)   inovacije:

izuma

modela

tehničkog unapređenja

programa

b)   ostale djelatnosti.

 

Honorar

Član 2.

Naručilac se obavezuje da će Autoru platiti neto honorar u iznosu od ……………….. KM (slovima ……………………………… konvertibilnihmaraka), i to:

1. Nakon potpisivanja ugovora – 50 %

2. Po završetku poslova – 50%, od ugovorenog honorara.

Autorska prava

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se autorska prava koja su predmet ovog ugovora, prenose na Naručioca u slijedećem obimu (precrtati nepotrebno):

1. u potpunosti i neograničeno,

2. isključivo za upotrebu u poslovnom sistemu Naručioca,

3.

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o izradi programskog paketa, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.