Ugovor o izradi investiciono tehničke dokumentacije » Primjer Ugovora

Ugovor o izradi investiciono tehničke dokumentacije

Privredno društvo …………………………………., iz ………………..,koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa  …………………………………., (u daljem tekstu: Projektant)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O IZRADI INVESTICIONO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na izradu investiciono tehničke dokumentacije, koju će za Naručioca izraditi Projektant za objekat ……………….., koji se nalazi u ……………….. .

 

Sadržaj projektnog zadatka

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da je Naručilac dužan predati projektantu projektni zadatak i sve druge podatke za izradu tehničke dokumentacije. Projektni zadatak čine opšti i tehnički podaci za arhitektonski projekat, kao i za pojedinačne projekte instalacija. Dokumentacija obuhvata i lokacijsku dozvolu, urbanističko investicione-tehničke uslove, kopiju katastarskog plana, regulacioni plan, geodetski snimak terena, podatke o priključcima instalacione mreže, geofizičke podatke i podatke o tlu.

 

Kontrola dokumentacije

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će kontrolu dokumentacije iz prethodnog člana ovog ugovora obaviti druga projektna organizacija.

 

 

Početne

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o izradi investiciono tehničke dokumentacije, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.