Ugovor o izgradnji objekta » Primjer Ugovora

Ugovor o izgradnji objekta

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ……………………..

(u daljem tekstu: Investitor)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa …………………….

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O IZGRADNJI OBJEKTA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se odnosi na izgradnju objekata i obuhvata radove koji će u nastavku biti detaljno određeni.

Ugovorne strane su saglasne da Investitor daje Izvođaču u izradu građevinske – zanatske – instalaterske radove na objektu ……………….. u ……………….. . Objekat se gradi na zemljištu Investitora, koje je označeno u Rješenju o odobrenju gradnje Opštine ……………….. broj ……………….. od dana ……………….. .

 

Investiciono-tehnička dokumentacija

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da se radovi iz ovog ugovora izvode na osnovu sljedeće investicione tehničke dokumentacije: ……………….., koja je sastavni dio ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog ugovora predstavljaju i građevinski projekat s popisom radova i predračun Izvođača gdje se tačno određuju obim radova, vrsta i kvalitet radova. Ugovoreni radovi mogu se promijeniti samo nalogom Investitora, predočenim u pisanoj formi, ili uz saglasnost obje ugovorne

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o izgradnji objekta, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.