Ugovor o istraživačkom radu » Primjer Ugovora

Ugovor o istraživačkom radu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac),

i

gospodin/g-đa  ……………., JMB……………………, iz ………………..,

(u daljem tekstu: Istraživač),

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O ISTRAŽIVAČKOM RADU

Predmet ugovora

Član 1.

 

Naručilac prema priloženom programu i predračunu, koji su sastavni dio ovog ugovora, naručuje od Istraživača izradu istraživačkog rada iz područja ………………………………………….. .

 

Obaveze Istraživača

Član 2.

 

Istraživač se obavezuje:

   da će istraživački rad iz člana 1. ovog ugovora raditi stručno i predano,

   da će o svom  radu voditi evidenciju / dnevnik,

   da će Naručiocu na njegov zahtjev omogućiti uvid u dnevnik,

   da će Naručioca pisanim putem redovno izvještavati o napredovanju posla,

   da će istraživački rad  iz člana 1. ovog ugovora završiti najkasnije do  …………………………..,

   da će Naručiocu istovremeno dostaviti pisani elaborat o istraživačkom zadatku u  ……………… primjerka.

 

Obaveze Naručioca

Član 3.

Naručilac se obavezuje:

   da će Istraživaču

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o istraživačkom radu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.