Ugovor o higijensko-sanitarnom pregledu » Primjer Ugovora

Ugovor o higijensko-sanitarnom pregledu

Stručna služba za ……………………., iz ………………………….., koju zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Stručna služba)

i

privredno društvo …………………………………., iz …………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O HIGIJENSKO-SANITARNOM PREGLEDU

Predmet ugovora

Član 1.

Ovaj ugovor obuhvata usluge higijensko sanitarnih pregleda i to:

  utvrđivanje sanitarno tehničkih uslova i higijenskog stanja, prostora, radne opreme i pribora, ambalaže i svih ostalih pomoćnih sredstava, koji se koriste u proizvodnji,

  pregled lica koja učestvuju u procesu proizvodnje, s posebnim naglaskom na održavanje lične higijene,

  uzimanje uzoraka za mikrobiološku i hemijsku pretragu,

  uzimanje briseva za utvrđivanje mikrobiološke čistoće pogona Naručioca i

  druge preglede na zahtjev Naručioca.

 

Obaveze Stručne službe

Član 2.

Stručna služba se obavezuje da će:

  u poslovnim prostorima Naručioca u ……………….. 4 puta godišnje obavljati redovne higijensko sanitarne preglede prema narudžbi i za potrebe Naručioca,

  njeni radnici jedanput mjesečno uzimati kod Naručioca uzorke za mikrobiološku ili hemijsku analizu,

  na zahtjev Naručioca, a u slučaju higijenskih i epidemioloških indikacija, u njegovim poslovnim prostorima obaviti vanredne higijensko

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o higijensko-sanitarnom pregledu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.