Ugovor o građevinskom nadzoru » Primjer Ugovora

Ugovor o građevinskom nadzoru

Gospodin …………………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Nadzorni organ)

i

privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Investitor)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O GRAĐEVINSKOM NADZORU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je osiguranje tehničkog nadzora nad gradnjom objekta ……………….. u ……………….. .

Obaveza tehničkog nadzora je, u interesu Naručioca, posebno usmjerena na način izvođenja radova, kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i dinamiku izvođenja radova, te usklađivanje i koordinaciju između Investitora i izvođača.

 

Obaveze Nadzornog organa

 Član 2.

U skladu s ovim ugovorom nadzorni organ se obavezuje:

  vršiti nadzor nad izvođenjem građevinskih radova,

  provjeravati vrstu i količinu izvedenih radova,

  provjeravati da li izvođač radove izvodi u skladu s pravilima struke i projektima,

  zahtjevati ateste materijala namijenjenih za ugradnju,

  spriječiti ugradnju materijala s greškom,

  određivati potrebna ispitivanja materijala,

  provjeravati da li se građevinski materijali upotrebljavaju i prerađuju u skladu s propisima,

  zahtijevati upotrebu drugih metoda rada, ako je očito da upotrebljene metode mogu dovesti do greške u gradnji,

  ovjeravati građevinske situacije,

  provjeravati opseg izvedenih radova,

  u ime Investitora primati obavještenja i odluke građevinskog izvođača,

  u okviru Investitorovih ovlaštenja potvrđuje i promjene u cijeni i količini građevinskih radova, koji su predmet Ugovora o gradnji broj ……………….. od ……………….., zaključenog između Investitora i izvođača radova, privrednog društva ………………..,

  u okviru Investitorovih ovlaštenja potvrđuje opravdanost mogućih dodatnih radova, njihov obim i njihovu cijenu,

  nakon pregleda objekta u građevinski dnevnik redovno upisivati svoje primjedbe i zaključke,

  nadzirati dinamiku tj. blagovremenost građevinskih radova, i

  neposredno će učestvovati u izradi konačnog obračuna i u postupku primopredaje objekta.

U slučaju da Nadzorni organ propusti kontinuiranu obavezu vršenja nadzora nad izvođenjem građevinskih radova, uključujući sve stavove ovog člana Investitoru će odgovarati za takve propuste do visine od ………% honorara u neto iznosu navedenog u članu 3. ovog ugovora.

 

Rok za početak i za završetak nadzora

Član 3.

Nadzorni organ je dužan da započne sa vršenjem usluga iz prethodnog člana u roku od 8 (osam) dana od dana kada mu Investitor preda kompletnu tehničku dokumentaciju za izgradnju objekta iz člana 1. ovog ugovora.

Nadzorni organ je dužan da nadzor vrši do konačnog roka za završetak radova na izgradnji objekta iz člana 1. ovog ugovora, a sve prema Ugovoru o građenju zaključenom između Investitora i izvođača, broj …………… od…………….. .

 

Obaveze Investitora

Član 4.

Investitor se obavezuje da će:

  Nadzornom organu blagovremeno dostaviti kompletnu građevinsku dokumentaciju, uključujući i građevinsku dozvolu,

  Nadzornom organu platiti za nadzor, obavljen u skladu s ovim ugovorom, honorar u neto iznosu, u visini …….% od iznosa građevinskih radova.

 

Raskid ugovora od strane Investitora

Član 5.

U slučaju da Nadzorni organ učini grešku iz člana 2. stav 2. ovog ugovora, Investitor ima pravo raskinuti ovaj ugovor bez otkaznog roka i tražiti naknadu štete od Nadzornog organa.

 

Završne odredbe

Član 6.

Ugovorne strane će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati, u svakom slučaju, sporazumno, a ako to ne bude moguće, ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. .

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane obje ugovorne strane, a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu.

Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ……………….. primjerka.

INVESTITOR:                                                                          NADZORNI ORGAN:

………………………………….                                                      ………………………………….

 Preuzmite ugovor: Ugovor o gradjevinskom nadzoru

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor