Ugovor o građenju » Primjer Ugovora

Ugovor o građenju

Investitor …………………………………., kojeg zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo  …………………………………. kojeg zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O GRAĐENJU

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izgradnja ………………. objekta s ………….. ……………….. stanova/poslovnih prostora, podrumom i potkrovljem, na zemljištu koje je u vlasništvu Investitora, označenom kao k.č. broj ……….., katastarska opština ……………….., upisana u z.k. uložak broj …………….. .

Ugovor obuhvata sve radove predviđene građevinskim nacrtom koji su potrebni za izgradnju objekta iz stava 1. do uključujući ……. građevinske faze.

 

 

Obim i kvalitet radova, obaveze ugovornih strana

Član 2.

Izvođač se obavezuje izgraditi za Naručioca stambeni/poslovni objekat iz člana 1. ovog ugovora i to u svemu u skladu s pravilima struke, i projektnom dokumentacijom na osnovu koje je dato odobrenje za građenje.

Naručilac se obavezuje u cjelosti, i prije početka izvođenja radova, predati Izvođaču:

-   projektno-tehničku dokumentaciju, izvedbene projekte i građevinske nacrte sa svim računskim i opisnim prilozima u dva primjerka,

-   građevinsku dozvolu,

-   rezultate geoloških ispitivanja zemljišta na kojima je zgrada locirana,

-  

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o građenju, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.