Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke » Primjer Ugovora

Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ……………….,

(u daljem tekstu: Investitor)

i

privredno društvo ………………………………….,koje zastupa …………………

(u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju dana ……….., u ………………sledeći,

UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

 

Predmet ugovora

Član 1.

Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to:

a)   građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama,

b)   zanatski radovi,

c)   instalaterski radovi,

d)   vanjsko uređenje i energetski priključci,

e)   dodatni radovi.

Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije.

Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

 

 

Cijena

Član 2.

Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu, koji su predmet ovog ugovora, u iznosu od ……………….. KM (slovima: ……………….. konvertibilnihmaraka).

Cijena

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.