Ugovor o franšizi » Primjer Ugovora

Ugovor o franšizi

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Davalac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Korisnik)

zaključuju dana …………….,  u ……….. sledeći

UGOVOR O FRANŠIZI

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom utvrđuje se da je Davalac duži period prisutan na tržištu kao prodavac i distributer ………………………………………………. pod registrovanom robnom markom ……………….. na cjelokupnom tržištu ……………….. U cilju efikasnije prodaje, Davalac odlučuje da svoje proizvode ponudi Korisniku za prodaju i distribuciju. Korisnik je prihvatio takvu ponudu.

 

Teritorijalni princip

Član 2.

Davalac daje u isključivo pravo Korisniku da svoje poslovne prostorije u …………………… (navesti grad) adaptira i otvori za prodaju robe Davaoca u skladu s uslovima i odredbama ovog ugovora.

Davalac se obavezuje da za područje grada iz stava 1. ovog člana i okruženje od ……………….. km oko tog grada neće dati to pravo ni jednom drugom privrednom društvu ili pojedincu, niti će sam prodavati i distribuirati proizvode iz člana 1. ovog ugovora.

 

Član 3.

Korisnik će svoje poslovne prostorije iz člana 2. ovog ugovora održavati na svoj trošak,

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o franšizi, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.