Ugovor o finansijskom leasingu » Primjer Ugovora

Ugovor o finansijskom leasingu

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u daljem tekstu: Davalac lizinga)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa …………………………,

(u nastavku: Primalac lizinga)

zaključuju dana ……………, u ………. sledeći

UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Davalac lizinga – vlasnik predmeta ugovora, obavezuje se Primaocu lizinga – korisniku, dati predmet ugovora na lizing prema uslovoma ovog ugovora, a Primalac lizinga se obavezuje za to mu plaćati lizing naknade.

Predmet ovog ugovora je: vozilo ……………….., kojeg nabavlja privredno društvo ……………….., (u daljem tekstu: Isporučilac predmeta lizinga), po predračunu broj ……………….., dana ……………….. i s rokom važenja do ……………….. .

 

Trajanje lizinga

Član 2.

Početak leasinga je: ……………….. .

Završetak leasinga je: ……………….. .

 

Vrijednost i plaćanja

Član 3.

 

Vrijednost opreme, koja je predmet ovog ugovora, iznosi ……………….. KM (slovima:…………..konvertibilnihmraka).

Plaćanja: (pojedinosti su navedene u planu plaćanja, u prilogu broj 2, koji

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o finansijskom leasingu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.