Ugovor o faktoringu » Primjer Ugovora

Ugovor o faktoringu

Privredno društvo …………………………………., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Faktor)

i

privredno društvo ……………………………….., iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Komitent)

zaključuju dana ……….., u ………. sljedeći

UGOVOR O FAKTORINGU

Predmet ugovora

Član 1.

 

Faktor i Komitent regulišu njihova prava i obaveze kao i uslove i način izvršenja poslova koji su predmet ovog ugovora.

 

Član 2.

Komitent ustupa Faktoru sva svoja nedospjela potraživanja navedena u prilozima 1 i 2 koji su sastavni dio ovog ugovora. Komitent, zajedno s potraživanjima, prenosi Faktoru sva moguća prava u pogledu vlasništva povezanih s njegovim potraživanjima, a koja su predmet ovog ugovora. Sastavni dio ugovora je i prilog br. 3 u kojem su navedene pravne osnove potraživanja.

 

Član 3.

Faktor u cjelini preuzima rizik platežne nesposobnosti stranaka, ali mu Komitent garantuje, da su predmetna potraživanja nastala na osnovu …………………. ili iz drugih Komitentovih prava koja bi, u skladu sa zaključenim ugovorima, njegove ugovorne stranke bile dužne ispuniti.

 

Naknada

Član 4.

Za prenos potraživanja po potpisivanju ovog ugovora Faktor plaća Komitentu paušalni dio ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o faktoringu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.