Ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji (nabavka) » Primjer Ugovora

Ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji (nabavka)

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tesktu: Dobavljač)

zaključuju dana ……….., u ………………,

UGOVOR O DUGOROČNOJ POSLOVNOJ SARADNJI (NABAVKA)

 

Predmet ugovora

Član 1.

Dobavljač se obavezuje nabaviti i izručiti Naručiocu u njegovo sjedište proizvode, odnosno usluge navedene u prilogu, po cijeni navedenoj u ponudi Dobavljača broj ……………….. od dana ……………….., a koja je sastavni dio ovog ugovora (prilog), prema dinamici i količini koju unaprijed odredi Naručilac.

 

Član 2.

Dobavljač se obavezuje Naručiocu dobavljati i izručivati tačno one proizvode, odnosno usluge koji su predmet trenutne narudžbe prema odredbama ovog ugovora.

 

 

Rok za plaćanje

Član 3.

Dobavljač će za proizvode odnosno usluge nabavljene i isporučene u prethodnom mjesecu, ispostaviti račune za naplatu do 5. u narednom mjesecu. Ugovorne strane dogovaraju rok plaćanja 15 dana od dana prijema računa.

 

Obaveza čuvanja poslovne tajne

Član 4.

Dobavljač se obavezuje čuvati sve podatke i materijale dobivene po osnovu ovog ugovora i neće ih otkrivati i davati na upotrebu trećim licima.

 

Raskid ugovora

Član 5.

Ovaj

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji (nabavka), nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.