Ugovor o diobi suvlasničke imovine » Primjer Ugovora

Ugovor o diobi suvlasničke imovine

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

Ugovorne strane:

1. ime i prezime, JMB…………………, adresa ……………….

2. ………………………………….

3. ………………………………….

4. ………………………………….

zaključuju dana ……….., u ………………, sledeći

UGOVOR O DIOBI SUVLASNIČKE IMOVINE

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je na nekretninama, koje su upisane u zemljišno-knjižnim ulošcima broj ……………….., k.o. ……………….., na osnovu ugovora o ustupanju broj ……………….. od dana ……………….. i na osnovu rješenja o nasljeđivanju broj ……………….. od dana ……………….. u listu B, uknjiženo vlasničko pravo za ugovornu stranu (1.) sa 2/10, za ugovornu stranu (2.) sa 2/10, za ugovornu stranu (3.) sa 3/10 i za ugovornu stranu (4.) sa 3/10.

 

Član 2.

Suvlasnici navedeni u članu 1. ovog ugovora dijele nekretnine upisane u ulošcima broj ……………….., k.o. ……………….. tako da ugovorna strana (1.) iz ukupne suvlasničke mase prihvata i preuzima parcele k.č. broj ……………….. u naravi ………….. površine ………. m2, ugovorna

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o diobi suvlasničke imovine, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.