Ugovor o deviznom kreditu » Primjer Ugovora

Ugovor o deviznom kreditu

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Banka)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Korisnik kredita)

zaključuju dana …………, u ………….. sljedeći

UGOVOR O DEVIZNOM KREDITU

 

Predmet ugovora

Član 1.

Banka u svoje ime i za račun Korisnika kredita odobrava, a Korisnik kredita prima devizni kredit u iznosu EUR ……………….. (slovima:  ……………….. eura) iz sredstava kredita u skladu s uslovima, pod kojima Banka može odobriti devizni kredit domaćem pravnom licu.

Banka odobrava devizni kredit prema uslovima određenim u Odluci Kreditnog odbora Banke, dana ……………….. .

Glavni elementi deviznog kredita su:

  iznos: EUR ………………..

  rok korištenja kredita: od ……………….. do ………………..

  rok vraćanja kredita: ……………….. mjeseci od početka korištenja

  način vraćanja kredita: u jednokratnom iznosu

  kamata: kamatna stopa eurotržišta, Korisnik kredita plaća kamatu mjesečno u EUR ………………..

  povizija za obradu kredita: ………………..

  drugi troškovi, provizija: ………………..

 

 

Obaveze Korisnika kredita

Član 2.

Korisnik

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o deviznom kreditu, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.