ugovor o deviznoj štednoj knjižici » Primjer Ugovora

ugovor o deviznoj štednoj knjižici

Banka …………………………., koju zastupa ………………………, adresa ……………………………………………..,

(u daljem tekstu: Banka)

i

gospodin/gospođa ……………………., JMB ……………, adresa ……………………………..,

(u daljem tekstu: Deponent)

zaključuju dana …………., u ………….. sljedeći

UGOVOR O DEVIZNOJ ŠTEDNOJ KNJIŽICI

Predmet ugovora

Član 1.

Deponent otvara deviznu štednu knjižicu u poslovnice Banke ……………….. i na nju polaže/uplaćuje minimalni iznos od ……………….. USD/RSD/EUR.

Minimalan iznos iz prethodnog stava Banka će Deponentu isplatiti pri saldaciji devizne knjižice.

Član 2.

Deponent može koristiti devizna sredstva, koja je položio ili uplatio na svoju deviznu štednu knjižicu, u gotovini i prenositi ih na devizni račun, do minimalnog iznosa iz člana 1. ovog ugovora.

Deponent će prethodno najaviti svako podizanje sredstava koje prelazi iznos od ……………….. USD/RSD/EUR.

Član 3.

Banka ukamaćuje novčana sredstva na deviznoj štednoj knjižici u valuti u kojoj je i vodi, a devizne kamate, na kraju kalendarske godine, pripisuje iznosu na deviznoj štednoj knjižici, ili ih isplaćuje Deponentu na njegov zahtjev.

Visinu kamatne stope i način obračuna kamata Banka određuje i mijenja u skladu s Odlukom o visini kamatnih stopa.

Banka može, prema svojoj odluci o obračunavanju naknada, zaračunati Deponentu obavljenu uslugu.

 

Punomoć

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo ugovor o deviznoj štednoj knjižici, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.