Ugovor o davanju licence » Primjer Ugovora

Ugovor o davanju licence

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Davalac licence)

i

…………………………………………………… (podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Korisnik licence)

zaključuju dana ……………., u ……………. sledeći

UGOVOR O DAVANJU LICENCE

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane određuju da Davalac licence ustupa Korisniku licence pravo korištenja svog izuma …………………………………………., koji je zaštićen patentom br. ……………….. . Opis izuma i podaci o izumu (broj, datum zaštite, rok trajanja zaštite) su sastavni dio ovog ugovora.

 

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da se korištenjem izuma smatra njegova upotreba u proizvodnji i prodaji, odnosno distribucija proizvoda izrađenih na osnovu izuma, iz prethodnog člana ovog ugovora.

 

Teritorija korištenja

Član 3.

Ugovorne strane određuju da Korisnik licence može licencu iz člana 1. ovog ugovora koristiti isključivo na prostoru ……………….. .

 

Član 4.

Ugovorne strane određuju da Davalac licence nakon zaključenja ovog ugovora ne smije licencu za isti izum ustupiti trećim licima na prostorima na kojima će je koristiti Korisnik licence.

 

Podlicenca

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o davanju licence, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.