Ugovor o čuvanju i prodaji umjetničkih slika » Primjer Ugovora

Ugovor o čuvanju i prodaji umjetničkih slika

…………………………………………………… (lični podaci o ugovornoj strani),

(u daljem tekstu: Vlasnik)

i

…………………………………., iz ……………….., koju zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Galerija)

zaključuju dana ……….., u …………….. sljedeći

UGOVOR O ČUVANJU I PRODAJI UMJETNIČKIH SLIKA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane zaključuju da je gospodin ……………….. vlasnik slijedećih umjetničkih slika akademskog slikara …………………….:

1. Naziv:……………….. tehnika………….., dimenzije …………., godina ………….

2. Naziv:……………….. tehnika………….., dimenzije …………., godina ………….

3. Naziv:……………….. tehnika………….., dimenzije …………., godina ………….

 

Član 2.

Galerija ima interes da navedene slike kasnije otkupi za svoju stalnu zbirku, a Vlasnik ima interes da umjetničke slike navedene u članu 1. ovog ugovora proda Galeriji.

 

Član 3.

Kako galerija u tekućoj godini za otkup navedenih umjetničkih slika nije sakupila predviđena sredstva, ugovorne strane su dogovorile da će Vlasnik slike iz člana 1. ovog ugovora, prepustiti Galeriji na čuvanje do ……………….. i da za taj rok neće tražiti novčanu naknadu, odnosno druge troškove od

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o čuvanju i prodaji umjetničkih slika, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.