Ugovor o asignaciji-2 » Primjer Ugovora

Ugovor o asignaciji-2

1. privredno društvo ………………………., koje zastupa direktor ……………….., adresa ………………….,

(u daljem tekstu: Asignant)

i

2. privredno društvo ………………………., koje zastupa direktor ……………….., adresa ………………….,

(u daljem tekstu: Asignat)

i

3. privredno društvo ………………………., koje zastupa direktor ……………….., adresa ………………….,

(u daljem tekstu: Asignatar),

zaključuju dana ………………., u ……………… sledeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovorne strane utvrđuju da:

1.   Asignatar ima dospjelo novčano potraživanje prema Asignantu po računu br. ……………….. od ……………….., u visini od ……………….. KM (slovima:……….konvertibilnihmaraka), a da

2.   Asignant ima dospjelo novčano potraživanje prema Asignatu po osnovu ………………………………….. u ukupnom iznosu od ……………….. KM (slovima:……….konvertibilnihmaraka).

 

Uput

Član 2.

Asignant ovlašćuje Asignata da u njegovo ime i u roku ……….. dana po potpisivanju ovog ugovora uplati na  račun Asignatara br. ……………………………, otvoren kod  ……………….. banke, ukupan iznos iz prvog stava člana 1. ovog ugovora, a Asignatara poziva da prihvati takvo ispunjenje

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o asignaciji-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.