Ugovor o asignaciji-1 » Primjer Ugovora

Ugovor o asignaciji-1

1. Privredno društvo ………………………, iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Asignat)

i

2. privredno društvo ………………………, iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Asignant)

i

3. privredno društvo ………………………, iz ……………….., koje zastupa ………………………………….,

(u daljem tekstu: Asignatar)

zaključuju dana ………..,  u ………….. sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

 

Predmet ugovora

Član 1.

Gore navedene ugovorne strane utvrđuju slijedeće:

  Asignat duguje Asignantu iznos od ……………….. KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka) na osnovu………………………………, a

  asignant duguje asignataru iznos od ……………….. KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka), na osnovu ……………………………. .

 

Ugovorne obaveze

Član 2.

Ugovorne strane dogovaraju:

  da će Asignat, po dospjeću, uplatiti Asignataru pojedinačne iznose do visine asignacionog iznosa, na njegov račun naveden u nastavku. O uplati će obavijestiti Asignanta (svog povjerioca).

Asignatar će na dan primljene uplate od Asignata

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Ugovor o asignaciji-1, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.