Sponzorski ugovor za koncert » Primjer Ugovora

Sponzorski ugovor za koncert

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Organizator)

i

privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………..,

(u daljem tekstu: Sponzor)

zaključuju dana ………………….., u ……………… sljedeći

UGOVOR O SPONZORSTVU KONCERTA

 

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je sponzorstvo koncerta ……………….. (u nastavku: Koncert).

Član 2.

Organizator je nosilac projekta Koncerta i ima, pravo zaključivati ugovore koji su potrebni za realizaciju projekta.

Ovim ugovorom Organizator i Sponzor usklađuju međusobna prava i obaveze u vezi s Koncertom koji će biti organizovan ……………….. u ……………….. Na Koncertu će u svojstvu izvođača učestvovati:  ……………………………………… .

Ovim ugovorom Organizator garantuje Sponzoru ekskluzivnost za njegovu vrsti usluga, što znači da neće sklapati bilo kakve ugovore o promociji povezanoj s Koncertom.

 

Cijena otkupa sponzorskih prava

Član 3.

Sponzor će na račun Organizatora uplatiti……………….. KM (slovima:…………..konvertibilnihmaraka) za otkup sponzorskih prava.

Iznos, naveden u prethodnom stavu ovog ugovora, Sponzor će plaćati na slijedeći način:

  ……………….. iznosa u roku 8 dana po potpisivanju ovog ugovora,

 

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Sponzorski ugovor za koncert, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.