Sponzorski ugovor » Primjer Ugovora

Sponzorski ugovor

Sportsko društvo ……………….., iz ……………….., koje zastupa predsjednik………………………………….,

(u daljem tekstu: Klub)

i

ime i prezime…………., JMB…………………., adresa …………………………….

(u daljem tekstu: Takmičar)

zaključuju dana ………………….., u ……………… sljedeći

SPONZORSKI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Klub u sezoni ……………….. organizuje nagradni fond, iz kojeg će na 5 takmičenja podijeliti nagrade za prva tri mjesta takmičarima koji su ugovorno vezani za klub.

Član 2.

Klub će podijeliti nagrade takmičarima za ……………….. kup, (uključujući i državno prvenstvo), u disciplini ……………….. za kategoriju ……………………….. .

Član 3.

Upravni odbor Kluba će odrediti 5 tačmičenja koja se računaju za nagradni fond, najmanje 7 dana prije početka prvog takmičenja. Ako se takmičenje koje je izabrano otkaže, Klub je dužan obavijestiti sve takmičare o zamjenskom takmičenju, barem 7 dana prije tog takmičenja.

Član 4.

Klub će takmičarima, koji su ugovorno vezani za Klub, isto tako podijeliti nagrade u ukupnom poretku u državnom kupu za prva 3 mjesta za gore navedenu disciplinu i u kategorijama ……………….. .

Član 5.

Takmičar mora na svom dresu, na svim takmičejnima državnoga kupa, odnosno na svim izabranim takmičenjima u disciplini ……………….. poštovati slijedeća pravila:

na gornjem dijelu dresa mora nositi dva prišivena znaka Kluba (veličine …x… cm), koje odredi Klub,

na kacigi mora imati naljepnicu Kluba – crni natpis na žutoj podlozi u dužini ….. cm na zadnjem ili prednjem dijelu zaštitne kacige,

na dodjeli nagrade i dok ne napusti mjesto održavanja takmičenja, Takmičar mora nositi na glavi kapu ili traku s imenom Kluba ili prišiveni znak Kluba u veličini ….x…. cm,

Klubu mora biti na raspolaganju za slikanje, za promociju i za intervjue.

Član 6.

Za svaki plasman odredbama ovog ugovora, Klub Takmičaru isplaćuje nagradu i to:

Za 1. mjesto ……………….. KM (slovima:…………………..konvertibilnihmaraka)

Za 2. mjesto ……………….. KM (slovima:…………………..konvertibilnihmaraka)

Za 3. mjesto ……………….. KM (slovima:…………………..konvertibilnihmaraka)

Za ukupan plasman u ……………….. kupu Klub Takmičarima isplaćuje slijedeće nagrade:

Za 1. mjesto ……………….. KM (slovima:…………………..konvertibilnihmaraka)

Za 2. mjesto ……………….. KM (slovima:…………………..konvertibilnihmaraka)

Za 3. mjesto ……………….. KM (slovima:…………………..konvertibilnihmaraka)

Klub Takmičarima takođe osigurava sav reklamni materijal koji je naveden u članu 5. ovog ugovora.

Završne odredbe

Član 7.

Klub može jednostrano prekinuti ugovor i obustaviti isplatu, ako Takmičar ne ispunjava obaveze iz člana 5. ovog ugovora na jednom ili više takmičenja.

Član 8.

Sva moguća sporna pitanja ugovorne strane rješavaju sporazumno, a ako to nije moguće rješava ih nadležan sud u ……………….. .

Član 9.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

TAKMIČAR:                                                                               PREDSJEDNIK KLUBA:

………………………………….                                                        ………………………………….

Preuzmite ugovor: Sponzorski ugovor

Prikazan je samo jedan od primjera ugovora.
Za naručivanje kompletnog paketa ugovora klikni na naruči!
Naruči ugovor