Prodajni ugovor u korist trećeg lica » Primjer Ugovora

Prodajni ugovor u korist trećeg lica

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

………………………………………….. (ime i prezime, JMB i adresa)

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

………………………………………….. (ime i prezime, JMB i adresa)

(u daljem tekstu: Kupac)

te

………………………………………….. (ime i prezime, JMB i adresa)

(u daljem tekstu: Treće lice)

zaključuju dana ……………, u …………….. slijedeći

PRODAJNI UGOVOR U KORIST TREĆEG LICA

 

 

Predmet ugovora

Član 1.

Ugovor se sklapa u korist trećeg lica i odnosi se na ………………………… .

Oznaka nekretnine

Član 2.

Prodavac je vlasnik nekretnine, upisane na z.k. ulošku broj ……………….., k.o. ……………….. i to parcele broj ……………….., u naravi ……………….. u ukupnoj površini ……………….. m2.

Član 3.

Prodavcu je izdato Rješenje o odobrenju građenja broj ……………….., kojom je nadležni organ odobrio gradnju nekretnine na parceli broj ……………….., k.o. ……………….. . Nekretnina je sad izgrađena do III građevinske faze, što se vidi u procjeni sudskog vještaka ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Prodajni ugovor u korist trećeg lica, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.