Prodajni ugovor sa zadržanim pravom vlasništva » Primjer Ugovora

Prodajni ugovor sa zadržanim pravom vlasništva

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

1. ime i prezime …………………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Prodavac),

i

2. ime i prezime …………………………………., JMB ……………….., adresa ………………..,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ………….., u …………….. sledeći

 

UGOVOR O PRODAJI NEKRETNINA

 

 

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Prodavac prodaje  Kupcu svoje zemljište k.č. br. ……………….., u naravi …………… površine ….. m2, upisane u zk. ul. br. ……………….., k.o. ……………….., za ugovorenu cijenu od ……………….. KM (slovima:………………………).

Član 2.

Kupac kupuje i uazi u posjed zemljišta iz člana 1. ovog ugovora, te se obavezuje da će od dana ……………….. nadalje plaćati poreze i doprinose za predmetnu nekretninu.

 

Član 3.

Prilikom sklapanja ovog ugovora Kupac će Prodavcu platiti dio dogovorene cijene u iznosu od ……………….. KM,  što Prodavac potvrđuje potpisom ovog ugovora, a preostali dio u iznosu od ……………….. KM, Kupac se obavezuje platiti Prodavcu najkasnije do dana ………………..

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Prodajni ugovor sa zadržanim pravom vlasništva, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.