Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva (nekretnine) » Primjer Ugovora

Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva (nekretnine)

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

ime i prezime …………………….., JMB ………………………………, adresa…………..,

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

ime i prezime …………………….., JMB ………………………………, adresa…………..,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ………., u ………….. sledeći

UGOVOR O PRODAJI NEKRETNINE

(nekretnine)

 

 

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Prodavac je stvarni i zemljišno knjižni vlasnik nekretnine na parceli broj ……………….., u naravi………. od ……………….. m2, upisane u z.k. uložak broj ……………….., k.o. ……………….., koju prodaje Kupcu, za ugovornu cijenu od ……………….. KM (slovima ……………….. konvertibilnihmaraka).

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da danom potpisivanja ovog ugovora plaćanje svih poreza i doprinosa vezanih za predmetnu nekretninu prelazi na Kupca.

Član 3.

Kod zaključivanja ovog ugovora Kupac plaća Prodavcu dio dogovorene otkupne cijene u iznosu od ……………….. KM, što Prodavac potvrđuje  potpisivanjem ovog ugovora. Ostatak do cijelog iznosa ugovorne cijene u iznosu od ……………….. KM, Kupac se obavezuje isplatiti

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Prodajni ugovor s zadržanim pravom vlasništva (nekretnine), nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.