Prodajni ugovor-roba » Primjer Ugovora

Prodajni ugovor-roba

Privredno društvo …………………………………., kojeg zastupa …………………………

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

privredno društvo …………………………………., kojeg zastupa …………………………

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana …………., u …………….. sledeći

PRODAJNI UGOVOR

 

 

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Prodavac prodaje, a Kupac kupuje ……………….. m2 keramičkih pločica ……………….. vrste i ……………….. kvalitete po cijeni od ……………….. KM/m2 (slovima: ……………….. konvertibilnihmaraka/m3) odnosno sveukupno po cijeni od ……………….. KM (slovima: ………………… konvertibilnihmaraka).

 

Način plaćanja i ugovorna kazna

Član 2.

 

Kupac se obavezuje da će uplatiti ugovorenu cijenu u korist Prodavca na račun broj ………………..otvoren kod ……………….. banke i to u roku od ……………….. dana od dana prijema fakture Prodavca i prijema obavijesti da je roba na skladištu Prodavca.

Ukoliko Kupac na vrijeme ne uplati ugovoreni iznos, dužan je Prodavcu platiti određene zatezne kamate u visini ….% godišnje od fakturisane cijene.

 

Rok isporuke

Član 3.

Prodavac

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Prodajni ugovor-roba, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.