Prodajni ugovor-2 » Primjer Ugovora

Prodajni ugovor-2

Gospodin/g-đa …………………………, JMB …………………………, iz ………………..,

(u dalem tekstu: Kupac)

i

gospodin/g-đa ………………………….., JMB ………………………., iz ………………..,

zastupnik privrednog društva …………………………………., iz ………………..,

(u daljem tekstu: Prodavac)

zaključuju dana …………., u ………. slijedeći

PRODAJNI UGOVOR

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prodaja proizvoda (…………………………………………………………), kojeg Prodavac prodaje Kupcu.

 

Cijena

Član 2.

Ugovorna cijena iznosi ……………….. KM (slovima: …………………………. KM). Kupac je obavezan da plati akontaciju u visini ….% od ugovorene cijene, čime osigurava konačnu isplatu cijene. Ugovorna cijena se neće mijenjati, niti će se  odobriti bilo kakvi popusti.

 

Član 3.

Kupac se obavezuje da će platiti ugovornu cijenu za proizvod(e) iz člana 1. ovog ugovora, onda kada preuzme taj proizvod kod ovlaštenog zastupnika.

 

Član 4.

Prodavac može odustati od prodaje u slučaju da Kupac ne plati ukupnu ugovornu cijenu. U tom slučaju Prodavac nije dužan vratiti Kupcu plaćenu akontaciju.

 

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Prodajni ugovor-2, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.