Predugovor za nekretninu – zgrada – izvođenje radova » Primjer Ugovora

Predugovor za nekretninu – zgrada – izvođenje radova

informativni primjerak: neophodna je notarska obrada za pravnu valjanost ovog pravnog posla

Privredno društvo ……………………… sa sjedištem u ………………. koje zastupa direktor …………………..

(u daljem tekstu: Prva ugovorna strana)

i

privredno društvo ……………………….  sa sjedištem u ……………….. koje zastupa direktor ……………………

(u daljem tekstu: Druga ugovorna strana)

zaključuju dana ……………, u ………………. sledeći

 

PREDUGOVOR

 

Predmet predugovora

Član 1.

Ovim predgovorom ugovorne strane utvrđuju:

-           da Prva ugovorna strana ima namjeru izgraditi stambenu zgradu na svom zemljištu u mjestu …………………, adresa …………….. a Druga ugovorna strana ima interes preuzeti izgradnju tog objekta do III faze izgradnje kao glavni izvođač,

-           da je Druga ugovorna strana prema idejnoj i projektnoj dokumentaciji Prve ugovorne strane već izradila predračun broj ……….. od dana ……………. prema kojem vrijednost predviđenih radova iznosi …………………. KM, a što Prvoj ugovornoj strani kao investitoru u potpunosti odgovara,

-           da je Prva ugovorna strana za osiguranje gore navedene predračunske vrijednosti zatražila odobrenje garancije od …………………………. banke

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Predugovor za nekretninu – zgrada – izvođenje radova, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.