Kupoprodajni ugovor – motorno vozilo » Primjer Ugovora

Kupoprodajni ugovor – motorno vozilo

1. ime i prezime ………………………., JMB ……………….., adresa ………………………………………………..,

broj lične karte  ……………….., izdate kod ………………..,

(u daljem tekstu: Prodavac)

i

2. ime i prezime ………………………, JMB ……………….., adresa ………………………………………………..,

broj lične karte ……………….., izdate kod ………………..,

(u daljem tekstu: Kupac)

zaključuju dana ………….., u …………… sledeći

KUPOPRODAJNI UGOVOR

 

Predmet ugovora i cijena

Član 1.

Prodavac kao vlasnik prodaje i predaje u vlasništvo i posjed Kupcu svoje motorno vozilo marke ……………………, godište ……………….., reg. br…………………, broj šasije ………………………., broj motora …………………………, boja ……………….., za ugovoren iznos od ……………….. KM (slovima:……………..konvertibilnihmaraka).

 

Član 2.

Kupac kupuje i preuzima u svoje vlasništvo i posjed od Prodavca vozilo iz člana 1.  ovog ugovora i Prodavcu plaća ugovoreni iznos. Prodavac prijem novca potvrđuje potpisom ovog ugovora.

 

Član

Prikazana je samo prva strana ugovora.
Kompletan ugovor je u paketu
Naruči ugovor
Ukoliko želite da naručite samo Kupoprodajni ugovor – motorno vozilo, nazovite naš telefon
051 313 160 za pozive iz BiH, ili na telefon
00 387 51 313 160 za pozive iz inostranstva
Cijena ugovora je 20,00 KM + PDV.